قابل توجه کليه رانندگان حمل بار و مسافر درون شهري

 

به گزارش روايط عمومي سازمان تاكسيراني شهرداري كرمانشاه ، قاسمي فر گفت : وي گفت: با هماهنگيهاي به عمل آمده با سازمان تأمين اجتماعي ، تعاوني هاي كارگزار بيمه، مقدمات انجام بيمه رانندگان زحمت كش فراهم شده و شركتهاي كارگزار نيز مكلف به انجام تعهدات قانوني نسبت به اين گونه بيمه شدگان است.
وي بيان داشت ، در اجراي بند ب ماده 7 قانون هدفمندسازي يارانه ها بمنظور استفاده از خدمات و حمايت هاي سازمان تامين اجتماعي و برخورداري از معافيت 50% از حق بيمه مربوطه ، کليه رانندگان درون شهري که قبلاً بصورت انفرادي تحت پوشش بيمه قرار گرفته اند و همچنين متقاضيان جديد جهت ثبت نام در ناوگان حمل و نقل بار و مسافر درون شهري حداکثر لغايت 30/11/91 به سازمان تاکسسيراني و شركتهاي كار گزار بيمه تامين اجتماعي تحت پوشش سازمان تاكسيراني مراجعه نمايند.
شرايط ثبت نام:
1-حداکثر سن 50سال تمام(مدت سابقه پرداخت حق بيمه به شرط سني اضافه ميشود)
2-اخذ پروانه اشتغال رانندگي از سازمان تاکسيراني
3-مالکيت وسيله نقليه عمومي حمل بار با مسافر درون شهري
4-انعقاد قرارداد بيمه رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري از طريق شعبه تامين اجتماعي ذيربط (جهت بيمه شدگان جديد)
كارگزارهاي بيمه تامين اجتماعي تحت پوشش سازمان تاكسيراني
1-تعاوني تاكسيراني واقع در ديزل آباد ابتداي خيابان سوم
2-شركت تاكسي بيسيم واقع در كمربندي غربي پايين تر ازجايگاه CNGزنبق
3-شركت آناهيتا تاكسي واقع در بلوار شهيد بهشتي روبروي زيبا پارك
4-تعاوني 3511 عدالت كرمانشاه واقع در الهيه ميدان شاهد خيابان شهيد لرستاني
 
تاریخ ثبت : 12/10/1391    ساعت ثبت : 11:34