مديرعامل سازمان تاکسيراني خبرداد:آغاز ثبت نام سرويس مدارس در کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نطارت بر تاکسيراني کرمانشاه با تأکيد بر اينکه اين سازمان تنها متولي سرويس مدارس است، از آغاز ثبت نام براي استفاده دانش آموزان از سرويس مدارس خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري كرمانشاه کرمانشاه، مهندس رضا قاسمي فر گفت: تمامي شرکت ها و افرادي که مي خواهند در اين زمينه فعاليت کنند بايد ضمن دريافت معرفينامه از مدير اجرايي مدرسه و با به همراه داشتن پروانه بهره برداري يا کارت شهري و برگه معاينه فني خودرو، به سازمان تاکسيراني مراجعه و جهت تکميل فرم و دريافت برچسب سرويس مدارس اقدام کنند.
وي با اشاره به اينکه طرح ساماندهي سرويس مدارس که از سال گذشته تحت نظارت سازمان تاکسيراني در آمده، امکان ارائه سرويس با امنيت بالا و قيمت پايين تر را براي خانواده ها برقرار کرده است، تصريح کرد: تنها رانندگاني مجاز به انجام سرويس مدارس هستند که از سازمان تاکسيراني برچسب سرويس مدارس را دريافت و بر خودروي خود نصب کرده باشند.
وي افزود: طرح سرويس مدارس با توجه به حجم بالاي دانش آموزان، به جهت برقراري تعامل بيشتر بين سازمان تاکسيراني، پيمانکاران، رانندگان و همچنين شهروندان مطرح شده است.قاسمي فر سقف ظرفيت هر سرويس سواري براي دانش آموزان ابتدايي شش نفر، راهنمايي 5 نفر و دانش آموزان متوسطه 4 نفر است.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه همچنين تأکيد کرد: تمامي مدارس بايد با پيمانکاران و خودروهايي که در آيين نامه ذکر شده و داراي کارت شهري و يا مجوز حمل و نقل دانش آموزي هستند و از طرف سازمان هاي تاکسيراني و اتوبوسراني معرفي شده اند اقدام به انعقاد قرارداد نمايند در غير اينصورت بايد اسامي و مشخصات آژانسها و رانندگان و خودروهاي مورد نياز از سوي کارگروه آموزشگاه به اداره مربوطه معرفي و براي دريافت تأييديه به سازمان هاي تاکسيراني و اتوبوسراني، ارجاع شود تا اقدام لازم صورت گيرد .
به گفته وي کليه آژانس ها و پيمانکاراني که داراي مجوز قانوني بوده و در سال گذشته با مدارس همکاري داشته اند مي توانند کماکان به فعاليت خود ادامه دهند در صورتي که اسامي آنها در ليست سازمان هاي تاکسيراني و اتوبوسراني قيد شده باشد .
قاسمي فر تصريح کرد: بر اساس تصميمات کارگروه هماهنگي با فرماندهي نيروي انتظامي و راهنمايي و رانندگي در خصوص برقراري نظم و کنترل و نظارت بر اجراي فعاليت رانندگان و پيمانکاران توسط ادارات تابعه الزامي است .
وي نرخ هاي تعيين شده براي سرويس هاي مدارس را بر اين اساس اعلام کرد:
نرخ ماهيانه خودرو ون بر اساس هر دانش آموز (رفت و برگشت):
از يک الي 5 کيلومتر 35000 تومان،
از 5 الي 8 کيلومتر 40000 تومان،
از 8 الي 15 کيلومتر 45000 تومان
نرخ ماهيانه خودرو سواري (تاکسي) براساس هر دانش آموز (رفت و برگشت):
از يک الي 5 کيلومتر 40000 تومان،
از 5 الي 8 کيلومتر 45000 تومان،
از 8 الي 15 کيلومتر 55000 تومان
نرخ ماهيانه خودرو ميني بوس بر اساس هر دانش آموز (رفت و برگشت):
از يک الي 15 کيلومتر 24000 تومان،
از 15 کيلومتر به بالا 30000 تومان
 
تاریخ ثبت : 20/6/1392    ساعت ثبت : 8:37