با تأسيس 10 شرکت تحت نظارت تاکسيراني؛وانت بارها و آژانس هاي تاکسي تلفني کرمانشاه ساماندهي شدند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه گفت: اين سازمان به منظور ارتقاء سطح کيفي و کمي خدمات به شهروندان و رانندگان تحت پوشش، با تأسيس 10 شرکت، كار ساماندهي وانت بارها و آژانسهاي تاكسي تلفني را شروع کرده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه، رضا قاسمي فر با بيان اينکه از اين 10 شرکت، 6 شرکت در امر حمل و نقل مسافر و 4 شرکت آن متصدي امر حمل و نقل بار هستند، افزود: سازمان تاكسيراني قصد دارد وانت بارهاي ساماندهي شده در حوزه حمل بار تحت پوشش اين شرکتها به اسامي؛ شركت كالابران نوين بار (با مديريت مصيب چاوشاني)، ايمن پارس بار (با مديريت جواد سعيدي والا)، تعاوني 3511 (با مديريت مهدي حسني)، شركت بهاران (با مديريت سعيد حاتمي) قرار گيرند تا رانندگان کمتر در گردش باشند و فقط زماني که از سوي شرکتها به آنها اطلاع داده مي شود، براي جابجايي بار مراجعه کنند که اين مسئله در كاهش مصرف سوخت، کاهش آلايندگي و افزايش درآمد تأثير بسزايي دارد.
وي به ساماندهي سرويس مدارس تحت نظارت سازمان تاکسيراني کرمانشاه اشاره کرد و افزود: امسال با توجه به تعامل و همکاري خوب اين سازمان با آموزش و پرورش در بحث سرويس مدارس انجام سرويس مدارس را فقط از طريق اين 6 شرکت به اسامي تاكسي بيسم (بامديريت مهدي حبيبي)، شركت آناهيتا تاكسي (به مديريت جواد فرزامفر)، تعاوني تاكسيراني ، شركت استقبال (به مديريت عباس كرمي)، شركت تاكسي تلفني جليلي (به مديريت ايرج جليلي)، شركت تاكسي تلفني بعثت 2 (با مديريت حميد حسني فراهاني) و 211 آژانس تاکسي تلفني تحت پوشش سازمان تاكسيراني مورد اطمينان اين سازمان درحال انجام است .
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه همچنين با بيان اينكه اين سازمان قصد دارد كليه خدمات حمل ونقل بار ومسافر را در قالب شركت هاي مجاز تحت نظارت اين سازمان ساماندهي کند، افزود: اين فرايند، ساماندهي و نظارت و كنترل اين شركتها را به آساني امكانپذير مي کند و ازسوي ديگر، اين شركت ها، مسئوليت و نظارت بر رانندگان تحت پوشش را بر عهده دارند تا چنانچه مشكلي در امر سرويس دهي پيش آمد، سريعاً بتوانند نسبت به جايگزيني و ارائه سرويس اقدام كنند.  
تاریخ ثبت : 28/7/1392    ساعت ثبت : 8:48