آژانس‌هاي تهران ساماندهي مي‌شود

 

رييس کميسيون حمل‌ونقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به موافقت حاصل شده براي واگذاري اداره آژانس‌هاي شهر تهران به شورا و شهرداري تهران، تاکيد کرد: آژانس‌هاي شهر تهران ساماندهي مي‌شوند.
به گزارش روابط عموم ياتحاديه تاکسيرانيهاي شهري کشور به نقل از پايگاه خبر ي«عصرخودرو»، احمد دنيامالي گفت: تاکنون اداره آژانس‌هاي شهر تهران زير نظر وزارت بازرگاني بوده است؛ در اين زمينه موافقتي حاصل شده که از اين پس اين کار را شوراي شهر و شهرداري انجام مي‌ده
د. رييس کميسيون حمل‌ونقل و ترافيک شوراي اسلامي شهر تهران تاکيد کرد: در تهران آژانس‌ها حوزه وسيعي دارند و با توجه به تعداد زياد خودرويي که در اين آژانس‌ها مشغول به کار هستند، بايد در خصوص استاندارد اين خودروها و احراز صلاحيت افرادي که در اين آژانس‌ها کار مي‌کنند،‌ تدبيري انديشيده شود
. وي تصريح کرد که در سالهاي گذشته مسائل اجتماعي و امنيتي در رابطه با آژانس‌هاي شهر تهران وجود داشته و دارد و افزود: ساماندهي اين آژانس‌ها براي شوراي شهر تهران در اولويت قرار دارد و اين موضوع را پيگيري مي‌کنيم.  
تاریخ ثبت : 15/10/1392    ساعت ثبت : 17:29