‍ ديدار مديرعامل سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه با نمايندگان تاکسيرانان

 

نشست صم?م? مد?رعامل سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه با نما?ندگان تاکس?رانان برگزار شد.
به گزارش روابط عموم? سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه ، ا?ن نشست که در امتداد جلسات ماه?انه با نما?ندگان تاکس?ران با هدف بررس? و رفع مشکلات رانندگان برگزار م? شود دکتر شهباز? مد?ر عامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه، ضمن تقد?ر و تشکر صم?مانه از زحمات و همکار? شا?سته خانواده بزرگ ناوگان حمل ونقل عموم? درون شهر? که در طول سال خصوصا در ا?ن ا?ام ب?مار? کرونا با وجود کاهش شد?د درآمد و تحمل همه سخت? ها، صادقانه با رعا?ت کامل پروتکل ها? بهداشت? به شهروندان خدمات رسان? کردند. اظهار داشت: ا?ن همراه? و همدل? اعضا? ناوگان حمل ونقل عموم? وظ?فه ما را در ارائه خدمات و پ?گ?ر? مطالبات صنف? رانندگان حساس و جد? تر کرده است.
و? افزود :از رانندگان ناوگان حمل ونقل عموم? درون شهر? به عنوان سف?ران فرهنگ? انتظار دار?م که ا?ن عز?زان برا? خدمت به مردم شر?ف شهر کرمانشاه تلاش خود را همچون گذشته به کار گ?رند.
شا?ان ذکر است؛ در پا?ان ا?ن مراسم نما?ندگان تاکس?رانان مشکلات و دغدغه‌ها? حوزه حمل ونقل عموم? درون شهر? به مد?ر عامل سازمان انتقال دادند و خواستار تلاش و پ?گ?ر? مطالبات صنف خود شدند. هفتم د? ماه 1399 @taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 8/10/1399    ساعت ثبت : 9:16