توزيع رايگان كتاب ھاي آموزشي در بين رانندگان تاكسي کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاكسيراني شھر کرمانشاه گفت: به مناسبت هفته کتاب و کتابخواني و ترويج فرهنگ کتابخواني تعداد يکهزار جلد كتاب در بين رانندگان تاكسي کرمانشاه توزيع شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، مهندس رضا قاسمي فر با اعلام اين مطلب اظھار داشت: اين كتاب ھا در 4 جلد با عناوين "اخلاق حرفه اي و آداب تاکسيراني"، زبان انگليسي ويژه تاکسيرانان"، "آشنايي با صنعت توريسم و گردشگري" و "اصول ايمني و حفاظت از جان مسافران" و به منظور ترويج فرهنگ کتابخواني و حقوق شهروندي و ارتقاء سطح آموزشي رانندگان در اختيار آن ھا قرار گرفت.
وي گفت: رانندگان تاکسي به علت ارتباط بسيار نزديک و مستمر با عموم شهروندان بايستي با نکات ريز حقوق شهروندي آشنا باشند و از وظايف ذاتي آنان اين است که حقوق ديگران را در حين روابط اجتماعي و شغلي خود در سطح شهر رعايت نمايند.
قاسمي فر ابراز اميدواري کرد با اهداي اين کتاب ها شاهد ارتقاي کيفي خدمات تاکسيرانان باشيم  
تاریخ ثبت : 26/8/1393    ساعت ثبت : 10:58