مدير عامل سازمان تاکسيراني : رانندگان سرويس مدارس دانش آموزان را درب منازل و مدارس آنان پياده و سوار کنند

 

مد?رعامل سازمان مد?ر?ت و نظارت بر تاکس?ران? شهر کرمانشاه تأک?د کرد: خودروها? سرو?س مدارس با?د دانش آموزان را به و?ژه دانش آموزان دوره اول ابتدا?? و دختران دانش آموز کل?ه مقاطع تحص?ل? را درب منازل و مقابل محل سکونت آنان پ?اده و سوار کنند.
به گزارش روابط عموم? سازمان تاکس?ران? کرمانشاه، سجاد سل?مان? گفت: در صورت? که رانندگان ا?ن خودروها دانش آموزان دوره اول ابتدا?? و دختران دانش آموز را در سو? د?گر خ?ابان منازل و مدارس آنها پ?اده کنند تخلف محسوب م? شود.
و? ادامه داد: خودروها? فعال در حوزه حمل ونقل دانش آموز? که تحت مد?ر?ت شرکت به عنوان سرو?س مدرسه فعال?ت دارند مجاز به جا به جا?? ب?ش از ظرف?ت مندرج در کارت خودرو نبوده و جا به جا?? افراد ب?ش از ظرف?ت خودرو تخلف است.
سل?مان? تصر?ح کرد: در صورت مشاهده جابه جا?? دانش آموزان ب?ش از ظرف?ت خودرو? سرو?س مدارس، توسط پل?س و عومل بازرس? ا?ن سازمان با رانندگان متخلف و شرکت ها? معرف آنان برخورد و اعمال قانون خواهد شد.
مد?رعامل سازمان تاکس?ران? شهر کرمانشاه افزود: بر اساس برنامه ر?ز? ها? انجام شده تمام? رانندگان سرو?س مدارس با?د در طرح سامانه سپند که از طر?ق وزارت کشور به آنان ابلاغ شده است، ثبت نام کرده و از ا?ن طر?ق عملکرد تمام? رانندگان رصد م? شود.
و? ادامه داد: ا?ن سامانه در راستا? ا?جاد وحدت رو?ه ارا?ه خدمات حمل و نقل به دانش آموزان، اجرا?? شدن قوان?ن و مقررات مربوطه، افزا?ش بهبود ک?ف?ت خدمات برا? افزا?ش امن?ت و ا?من? دانش آموزان و ا?جاد آسودگ? خاطر والد?ن، و متما?ز نمودن ناوگان حمل و نقل و خدمات نرم افزار? مبتن? بر تلفن همراه برا? رصد و پا?ش سفر دانش آموز? ا?جاد شده است.
سل?مان? تأک?د کرد: بر اساس مصوبه شورا? عال? تراف?ک شهرها? کشور و ابلاغ?ه وز?ر کشور تمام? خودروها? فعال در زم?نه حمل و نقل دانش آموز? مکلف به استفاده از علا?م مم?زه، به و?ژه نصب برچسب شناسا?? اخذ شده از سامانه سپند بوده و در غ?ر ا?ن صورت توسط عوامل پل?س راهور اعمال قانون و مشمول جر?مه م? شوند.
مد?رعامل سازمان تاکس?ران? شهر کرمانشاه از والد?ن دانش آموزان خواست تا در صورت داشتن هرگونه انتقاد ?ا پ?شنهاد در راستا? ارائه خدمات رسان? مطلوبتر به دانش آموزان با شماره تلفن گو?ا? سه رقم? 133-سامانه پ?امک? 30001815 و ?ا شماره 38246565 تماس گرفته و ا?ن موارد را به اطلاع مسئول?ن ا?ن سازمان برسانند.  
تاریخ ثبت : 18/9/1398    ساعت ثبت : 13:24