بازديد کارشناسان تاکسيراني کرمانشاه از سازمان تاکسيراني اصفهان

 

مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري کرمانشاه از بازديد كارشناسان فني و اجرايي اين سازمان، از سازمان تاكسيراني شهرداري اصفهان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه اجراي هرچه بهتر و ارزنده تر طرحها و امور مختلف براي خدمات رساني بيشتر و مناسبتر به شهروندان مستلزم کسب تجربه و استفاده از تجربه مثبت يا آگاهي از کاستيها وعلل تجارب نامطلوب در ديگر شهرهاست، گفت: براي اين منظور بازديد کارشناسان و پرسنل فني و اجرايي سازمان تاکسيراني از تاکسيرانيهاي ديگر نقاط کشور مي تواند تأثير و نتايج مثبت بسياري به همراه داشته باشد.
وي با اشاره به بازديد کارشناسان تاکسيراني کرمانشاه از سازمان تاکسيراني شهر اصفهان افزود: در اين بازديد موضوعات متنوعي مورد بازديد و بررسي و تبادل نظر کارشناسان هردو سازمان قرار گرفت و اثرات استفاده و کاربرد آخرين دستاوردهاي حوزه حمل و نقل هوشمند و ديگر موضوعات حوزه فعاليت تاکسيرانيها مورد بررسي قرارگرفت.
مديرعامل سازمان تاكسيراني شهرداري کرمانشاه افزود: در اين بازديد، كارشناسان تاکسيراني کرمانشاه از بخشهاي مختلف سازمان تاكسيراني اصفهان از قبيل واحد گشت و بازرسي ، صدور پروانه، اداري، مکان آموزش، هوشمندسازي و پرداخت الکترونيکي کرايه، بازديد نمودند  
تاریخ ثبت : 13/10/1393    ساعت ثبت : 9:22