بازديد فرماندار از تمهيدات سازمان تاکسيراني براي نوروز

 

فرماندار و جمعي از مسئولين شهرستان کرمانشاه به بازديد از ترمينالها و برنامه ها و اقدامات انجام شده توسط سازمان تاکسيراني براي نوروز و استقبال از ميهمانان نوروزي پرداخت.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، فضل الله رنجبر که به اتفاق جمعي از ديگر مسئولين شهرستان از ميزان آمادگي شهر براي استقبال و پذيرايي از مسافران نوروزي بازديد مي کرد، در بازديد و بررسي برنامه ها ي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، از اقدامات اين سازمان تقدير و تشکر کرد.
رنجبر با اشاره به اينکه حوزه ارتباط تاکسيراني با مردم حوزه بسيار گسترده اي است گفت: جايگاه تاکسيراني به ويژه در برخورد با مسافران و گردشگران از اهميت بسيار زيادي برخوردار است و از اينکه مي بينم اين سازمان با برنامه ريزي ها و اقدامات مثبت خود و انجام کارهاي فرهنگي، حضور پررنگ خود را در خدمت رساني به مردم و گردشگران حفظ کرده است از اين زحمتکشان سپاسگزارم در اين بازديد، سجاد سليماني مديرعامل سازمان تاکسيراني به ارائه گزارشي از اقدامات و تمهيدات سازمان تاکسيراني براي نوروز و خدمات رساني به عموم مردم، پرداخت.  
تاریخ ثبت : 27/12/1393    ساعت ثبت : 10:29