تاکسيران فداکار کرمانشاهي تجليل شد

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت برتاکسيراني شهر کرمانشاه از تاکسيران فداکار تقدير کرد.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني، تاکسيران فداکاري که با احساس مسئوليت و فداکاري، مسافري را که در تاکسي اش دچار ايست قلبي شده بود به بيمارستان رساند طي مراسمي از سوي مديرعامل اين سازمان تجليل شد.
مهندس سجاد سليماني با اشاره به اينکه امانتداري، گذشت و فداکاري از ويژگيهاي بارز تاکسيرانان کرمانشاهي است گفت: امروز همه با سوار شدن در تاکسي ها احساس آرامش مي کنند و اين يعني آنکه تاکسيرانان توانسته اند تاکسي را به محيطي اعتمادبرانگيز تبديل کنند.
وي فداکاري و احساس مسئوليت "سجاد حيدري" تاکسيران جوان کرمانشاهي را در رساندن مسافرش به بيمارستان از نمونه هاي بارز روحيه فداکاري و نوعدوستي تاکسيرانان عنوان کرد و گفت: امرار معاش تاکسيرانان وابسته به فعاليت روزانه آنان است و اگر يکروز نتوانند کار کنند آن روز درآمدي نخواهند داشت و براي گذران زندگي با مشکل مواجه مي شوند و عليرغم اين موضوع، امثال اين راننده جوان تاکسي از کار و کسب درآمد خود هم براي نجات جان مسافرانشان مي گذرند و اين شايسته تقدير است.
وي تاکسيراني را جزو مشاغل سخت قلمداد کرد و افزود: تاکسيرانان علاوه بر دردها و مشکلات و کاستي هاي زندگي خود، از نزديک با درد و رنج مردم هم مواجهند و در مواجهه با آنان درد و رنج خود را ناديده مي گيرند تا بهترين خدمات را به آنها ارائه دهند و معتمد آنان هم به شمار مي آيند.
سليماني با يادآوري اينکه در شهر کرمانشاه ناوگان تاکسيراني با جابه جايي روزانه بيش از يک ميليون نفر بيش از 50 درصد در حمل و نقل درون شهري را به عهده گرفته است، تصريح کرد: سهم جابجايي تاکسي ها نشان مي دهد که اين وسيله نقليه تا چه اندازه مي تواند در ارتقا فرهنگ ترافيکي و فرهنگ اجتماعي شهروندان موثر باشد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه با اشاره به نقش فرهنگساز رانندگان تاکسي در شهر افزود: تاکسيرانان امروز مانند مروجين فرهنگي هستند که مي توانند اثرات مفيدي در جامعه داشته باشند و در ارتقا فرهنگ جامعه و اشاعه فرهنگ گذشت و فداکاري و جوانمردي سهم به سزايي را برعهده بگيرند.
وي تأکيد کرد: چنانچه تاکسيرانان قانون را رعايت کنند و حس مسئوليت پذيري داشته باشند، همچنين جلب رضايت مشتريان، امانتداري و رزق حلال هدفشان باشد، خواهيم ديد که اين قشر چه تاثير شگرفي مي توانند در ارتقا سطح فرهنگ داشته باشند.  
تاریخ ثبت : 3/3/1394    ساعت ثبت : 9:6