مديرعامل تاکسيراني اعلام کرد: شيشه دودي براي تاکسي ها و آژانس هاي شهر کرمانشاه ممنوع است

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه اعلام کرد: دودي کردن شيشه براي تاکسي ها و آژانس هاي تاکسي تلفني ممنوع است و با متخلفين برخورد مي شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با تأکيد بر اينکه استفاده از برچسب دودي شيشه براي تمام تاکسي ها و آژانس هاي شهر کرمانشاه ممنوع است، افزود: برخي از رانندگان براي در امان ماندن از آفتاب سوزان تابستان اقدام به دودي کردن شيشه هاي خودروي خود مي کنند که اين اقدام غيرقانوني است و بايد هرچه زودتر نسبت به حذف اين برچسبها اقدام کنند.
به گفته سليماني پس از شناسايي اين خودروها مراتب جهت اقدام به حذف برچسب به صاحبان آنها اعلام و پس از جمع آوري توسط خودشان، تعهدي نيز براي عدم تکرار آن اخذ شد.
وي با بيان اينکه دودي كردن شيشه ها باعث محدوديت ديد راننده نيز مي شودكه موجبات بروز خطرات جبران ناپذيري را هم فراهم مي كند، خاطرنشان کرد: براي اين كار در قانون تخلفات رانندگي جريمه نيز تعريف شده است كه مبلغ آن500 هزار ريال مي باشد .
وي تأکيد کرد: تاکسي حريم شخصي نيست بلکه يک وسيله حمل و نقل عمومي است و با توجه به عمومي بودن اين خودرو، بايستي درون آن مشخص باشد .
سليماني تصريح کرد: تاکسيرانان بايد براي اطمينان خاطر شهروندان و مسافران خود جهت استفاده از تاکسي، از ضوابط و قوانين به خوبي تبعيت کنند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه تصريح کرد:خوشبختانه بطور عموم و اکثريت قريب به اتفاق تاکسيرانان کرمانشاهي ضوابط تاکسيراني و قوانين عمومي را به خوبي رعايت مي کنند و معدود تاکسيراناني که به خاطر جلوگيري از تابش مستقيم نور دست به چنين اقدامي زده اند، درصورت عدم حذف برچسبهاي دودي شيشه و يا تکرار اين اقدام بعد از تعهد، مورد برخوردهاي جدي تري قرار خواهند گرفت.  
تاریخ ثبت : 4/5/1394    ساعت ثبت : 10:11