کميته انضباطي سازمان تاکسيراني تشکيل شد

 

سومين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه در سال جاري، در راستاي رسيدگي به شکايات شهروندان در خصوص سرويس دهي نامطلوب تعدادي از رانندگان تاکسي هاي گردشي و خطي اين شهر تشکيل شد .
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، در اين جلسه به 8 پرونده مربوط به شکايت شهروندان از رانندگان متخلف رسيدگي و آراء پرونده هاي مطروحه صادر شد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، آراء سومين نشست اعضاي کميته انضباطي سازمان تاکسيراني را شامل 3 مورد تعليق پروانه به مدت سه ماه، يک مورد ابطال پروانه شرکت حمل و نقل درون شهري، يک مورد معرفي به تعزيرات و سه مورد اخذ تعهد محضري و در صورت تکرار تعليق کارت شهري به مدت سه ماه، اعلام کرد.
سجاد سليماني ازبرخورد ويژه اين سازمان با رانندگان و شرکتهايي که به قوانين و ضوابط و آيين نامه تاکسيراني احترام نگذاشته و ناديده بگيرند خبرداد.
وي بر ضرورت رعايت حقوق شهروندان، انضباط رانندگات تاکسي، برخورد مناسب با شهروندان تأکيد کرد و گفت: شرکتهاي حمل و نقل درون شهري و تاکسيرانان موظف به رعايت کامل قوانين ومقرارت ابلاغ شده و آيين نامه انضباطي سازمان هستند.
سليماني خاطر نشان كرد شهروندان و مسافريني که از رانندگان تاکسي خطي ، تاکسي تلفني و تاکسي گردشي شکايتي دارند مي توانند با شماره تلفن 38211948-38246565 تماس گرفته و يا شکايت خود را به صورت مكتوب به واحد رسيدگي به شكايات مردمي مستقر در بلوار شهيد مصطفي امامي ساختمان درآمد ونوسازي شهرداري ارائه دهند.  
تاریخ ثبت : 3/8/1394    ساعت ثبت : 10:38