مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه تأکيد کرد:متقاضيان انجام سرويس مدارس هرچه سريعتر ثبت نام کنند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با اشاره به اينکه 13 شرکت حمل و نقل درون شهري، و 220 آژانس تاكسي تلفني ،سرويس مدارس کرمانشاه را زيرنظر سازمان تاکسيراني را تامين مي کنند، از رانندگاني که متقاضي سرويس مدارس هستند خواست هرچه سريعتر با مراجعه به سازمان سازمان تاكسيراني جهت دريافت برچسب و انجام ساير مراحل ، اقدام کنند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني افزود: با توجه به نزديک شدن به آغاز سال تحصيلي جديد، شرکت هاي ياد شده بايد مشخصات خودروها و رانندگان خود را به سازمان تاکسيراني اعلام کنند.
وي ادامه داد: امسال هزينه سرويس مدارس با پيگيري سازمان تاکسيراني و تصويب شوراي اسلامي شهر به ميزان 15 درصد براي وسايل حمل ونقل عمومي درون شهري در مقايسه با سال 93 افزايش يافته است.
وي گفت: با توجه به اين که اختصاص سرويس بر اساس تعداد دانش آموزان و به صورت منطقه اي براي نواحي سه گانه آموزش و پرورش انجام مي شود، از مديران مدارس مي خواهيم که هرچه زودتر وضعيت سرويس مدرسه دانش آموزان خود را مشخص کنند.
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني کرمانشاه پايان شهريور را آخرين مهلت والدين براي ثبت نام سرويس مدارس اعلام کرد و از رانندگان متقاضي خواست تا با مراجعه به شرکت هاي حمل و نقل درون شهري ثبت نام کنند.
وي افزود: رانندگان سرويس‌هاي مدارس ملزم به گرفتن کارت شهري و سلامت و دريافت برچسب سرويس مدارس هستند و سازمان تاکسيراني با همکاري پليس راهور در اين خصوص اقدام نموده است.
سليماني با تأکيد بر اينکه در راستاي ساماندهي سرويس مدارس و رفــاه حال و خاطر دانش آموزان و والدين با هيچ کس تعارف نداريم، گفت: شايســته اســت خانواده ها نيز در جهت رفاه حال و امنيت دانش آموزان در بحث ساماندهي سرويس مدارس همکاري لازم را با مديران مدارس و سازمان تاکسيراني داشــته باشند و براي حمل و نقل فرزندان خود از ســرويسهاي مجاز که توســط مدارس معرفي و به تاييد سازمان تاکسيراني مي رسند استفاده کنند.
وي افزود: درطرح ســاماندهي سرويس مــدارس اقداماتي از جمله روانســازي ترافيک، ارتقاي سلامت و ايمني دانش آموزان و فرهنگ اســتفاده از وســايط نقليه عمومي و اختصاصي توسط سازمان دانش آموزي در کنار ناوگان حمل و نقل عمومي کلانشــهر کرمانشاه مورد توجه قرار گرفته است.
سليماني افزود: بر اســاس اعلام قبلي به مديران مدارس، ســرويس مــدارس از بين تاکســيها و خودروهــاي ســواري تأييد صلاحيت شــده تاکســيراني انتخــاب شــده، از ايــن رو هيچ خودروي شــخصي اجازه جابه جايي دانش آموزان مدارس را ندارند.
وي تأکيد کرد: خوشــبختانه با تدابير صورت گرفتــه مشــکلي در بحث ســرويس مدارس و جابه جايي دانش آموزان در کرمانشاه وجود ندارد.  
تاریخ ثبت : 30/6/1394    ساعت ثبت : 12:46