اولين نشست هماهنگي و برنامه ريزي جابه جايي زائران اربعين حسيني

 

??اول?ن نشست هماهنگي و برنامه ريزي جابه جايي زائران اربعين حسيني و هماهنگي اعضاي كميته حمل و نقل ستاد اربعين سازمان اتوبوسران? شهر کرمناشاه در محل اين سازمان برگزار شد. ??به گزارش روابط عموم? سازمان تاکس?ران? شهردار? کرمانشاه، در اين نشست که با هدف هم انديشي و برنامه ريزي جهت جا به جايي زائران حسيني در ايام اربعين حسيني، با حضور سرپرست سازمان اتوبوسران? و مد?ران شرکتها? حمل و نقل اتوبوسران? برگزار گرد?د، سجاد سل?مان? از مد?ران شركتهاي تحت پوشش سازمان تاوبوسران? خواست با به كارگيري رانندگان واجد صلاحيت و داراي مدارك و شرايط لازم و ناوگان عمومي سالم براي جا به جايي زائران اقدام نمايند و آمادگي لازم را براي تأمين ناوگان جايگزين در مواقع لزوم و اح?انا خرابي اتوبوس هاي زائران در بين راه داشته باشند. ??همچن?ن مقرر شد، بازد?د م?دان? از محل استقرار ناوگان اتوبوسران? در مرز خسرو? و نظارت و?ژه برعملکرد اتوبوسها در ا?ام اربع?ن حس?ن? جهت اطم?نان از خدمات ده? مناسب به عمل آ?د. ??سل?مان? در پايان ابراز اميدواري كرد با برنامه ريزي و هماهنگي بتوانيم خدمتگزاران خوبي براي زائرين اربعين حسيني باشيم @taxikermanshah  
تاریخ ثبت : 16/6/1398    ساعت ثبت : 8:31