شرکتهاي امداد خودرو در کرمانشاه تحت نظارت سازمان تاکسيراني قرار گرفتند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه اعلام کرد: صدور پروانه فعاليت شرکتهاي امداد خودرو در محدوده قانوني شهرها با توجه به مصوبه هيئت محترم وزيران صرفا به شهرداري ها مربوط مي شود و اين شرکتها پس از اخذ مجوز زيرنظر سازمان تاکسيراني فعاليت خواهند کرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه حدود اختيارات شهرداريها در صدور پروانه هاي مربوطه، صرفا ارائه خدمات حمل و نقل خودرو بوده و مشمول تعميرات تخصصي خودرو نمي شود، افزود: درصورت اخذ مجوز تعميرات تخصصي خودروها از ديگر مراجع ذيربط توسط شرکتهاي مذکور، صلاحيت مربوطه و پروانه صادره توسط شهرداري درج مي شود.
وي با تأکيد بر اينکه ارائه کليه خدمات امداد خودرو در محدوده قانوني شهرها صرفا از طريق شرکتهاي امداد خودرو مجاز مي باشد تصريح کرد: صدور پروانه بهره برداري براي اشخاص حقيقي ممنوع است. به گفته سليماني، کليه شرکتهاي امداد خودرو موظف به ايجاد مرکز تماس و پاسخگويي شبانه روزي، راه اندازي سايت اينترنتي و تجهيز ناوگان خود به تجهيزات پايش (AVL) بوده و ناوگان مورد استفاده به لحاظ رنگ و مشخصات ظاهري بايد متحدالشکل باشند.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه يادآورشد: با توجه به دستوالعمل شرکتهاي امداد خودرو وابسته به خودروسازان داخلي و خارجي و شرکت امداد خودروي کانون جهانگردي و اتومبيلراني جمهوري اسلامي ايران که داراي مرکز ديسپچ ( پيغام )کشوري هستند، نيازمند اخذ پروانه فعاليت از شهرداري نيستند.
وي ادامه داد: شرکت هاي امداد خودرو که در سطح ملي داراي قراردادي با شرکتهاي خودروسازي داخلي يا خارجي بوده و داراي مرکز ديسپچ هستند، درصورت تأييد قرارداد و مدارک فعاليت آنها توسط دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيک شهرهاي کشور نيازمند اخذ پروانه فعاليت و بهره برداري از شهرداريها نيستند.  
تاریخ ثبت : 17/6/1395    ساعت ثبت : 12:43