دومين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني کرمانشاه تشکيل جلسه داد

 

دومين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهر كرمانشاه در سال 95 به منظور رسيدگي به تخلفات و شکايتهاي مردمي از رانندگان تاکسي باحضور اعضاي اين کميته (نماينده شوراي شهر ، نماينده استانداري، نماينده شهرداري و نماينده تاكسيدارن) در سازمان تاکسيراني برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، در دومين جلسه کميته انضباطي 45 پرونده مورد بررسي قرار گرفت و اعضاء کميته انضباطي پس از بررسي مستندات طرفين شکايت آراي متناسب بارانندگان متخلف را طبق قوانين کميته انضباطي صادر کردند .
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه گفت: در اين جلسه بيشترين آراي صادره مربوط به جعل 32 برگ مرخصي از سوي تاكسيرانان بود كه منجر به رأي مبني بر تعهد ثبتي و در صورت تكرار تعليق سه ماهه كارت شهري بود.
سجاد سليماني با اشاره به اينکه مرخصي تاكسي در سال يك ماه مي باشد و صرفا براي استفاده خانواده آنهاست، تصريح کرد: رانندگان تاکسي بايد توجه داشته باشند كه در صورت جعل برگ مرخصي، چنانچه حادثه يا اتفاقي حادث شود با توجه به اينكه سابقه اي از آن در سيستم تاكسيراني موجود نمي باشد، بيمه تعهدي نسبت به پرداخت خسارت به آنها ندارد.
وي با تأکيد بر اينکه شهروندان عزيز را بازرسين افتخاري سازمان تاکسيراني مي دانيم، افزود: طبق وظيفه ذاتي سازمان اين اطمينان را به شهروندان مي دهيم که با هرگونه بي نظمي و تخلف از سوي رانندگان برخورد نموده و جهت بهبود ناوگان حمل و نقل عمومي تاکسي در سطح شهر كرمانشاه از هيچ کوششي دريغ نخواهيم کرد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه ازتمامي رانندگان تاکسي خواست که ضمن تلاش مجدانه براي جابجايي مسافران و عدم مسافرگيري دربستي و رعايت کرايه هاي مصوب با بازرسان سازمان و عوامل انتظامي،همکاري کاملي داشته و الگوي مناسبي براي ساير رانندگان در رعايت قوانين و مقررات راهنمايي و رانندگي و عدم ايجاد ترافيک باشند.
 
تاریخ ثبت : 24/5/1395    ساعت ثبت : 8:33