درخواست مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه از نمايندگان مجلس؛رانندگي تاکسي جزء مشاغل سخت شود

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه طي نامه اي از نمايندگان شهرستان کرمانشاه خواست تا پيگيري هاي لازم را در مجلس و مراجع ذيربط براي معرفي رانندگان حمل و نقل عمومي درون شهري به عنوان مشاغل سخت و زيان آور به عمل آورند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، سجاد سليماني با اشاره به اينکه اخيرا کليه رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومي بار و مسافر برون شهري که تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند برابر مصوبه مجلس شوراي اسلامي، علاوه بر برخورداري از مزاياي ازکارافتادگي بيمه، مشمول بيمه مشاغل سخت و زيان آور نيز قرار گرفته اند، افزود: متأسفانه عليرغم پيگيري هاي مستمر، اين مهم هنوز براي رانندگان ناوگان بار و مسافر درون شهري محقق نشده است.
وي با بيان اينکه مشاغل سخت مشاغلي هستند که به لحاظ جسمي و روحي اثرات سويي بر سلامتي شاغلان بر جاي بگذارند، تأکيد کرد: رانندگي تاکسي نيز شغلي است که به سبب شرايط طاقت فرسا و لطمه هاي جانبي، در طول سالهاي متمادي خطرها و بيماريهاي فراواني را به رانندگان تاکسي تحميل مي کند بنابراين بايد در رديف مشاغل زيان آور منظور شود.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه ادامه داد: رانندگان بار و مسافر درون شهري وظيفه خطيري را در حفظ امنيت و آرامش شهروندان با جابجايي صحيح آنها برعهده دارند و بعضا تا 12 ساعت در روز نيز مشغول فعاليت هستند.
وي از نمايندگان مردم کرمانشاه در مجلس شوراي اسلامي خواست تا از هر طريق ممکن، پيگيري هاي لازم را در مراجع ذيربط درخصوص شمول رانندگان درون شهري از مزاياي از کار افتادگي و معرفي به عنوان مشاغل سخت و زيان آور به عمل آورند.
وي با تأکيد بر اينکه مديريت شهري و سازمان تاکسيراني کرمانشاه از هيچ تلاش و کوششي براي بهبود وضعيت زندگي رانندگان تاکسي و خانواده هاي اين عزيزان فروگذار نخواهند کرد، افزود: در هر شغل بايد سلامت نيروي انساني در اولويت قرار گيرد، بر اين اساس نيروهايي که در مشاغل خدماتي مانند رانندگي تاکسي مشغول به کار هستند نيز بايد از استاندارد زماني و ايمني کافي برخوردار باشند و به اين منظور مي بايست اقدامات لازم انجام شود و انتظار مي رود مراجع ذيربط در اين زمينه تصميمات مقتضي را بينديشند.  
تاریخ ثبت : 14/10/1395    ساعت ثبت : 13:21