سال گذشته 850 تاکسيران جديدالورد شهر کرمانشاه آموزش ديدند

 

مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه با اشاره به اينکه در طول سال گذشته (1395)، 8500 نفرساعت کلاس آموزشي به منظور آموزش رانندگان بدو ورود برگزار شد، گفت: بيش از 850 تاکسيران کرمانشاهي در اين کلاسها آموزش ديدند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني، سجاد سليماني افزود: دوره هاي آموزشي بدوورود و ضمن خدمت تاکسيرانان با کاربري ويژه فعال در پايانه هاي فرودگاه شهيد اشرفي کرمانشاه، در جهت ارتقاي کيفيت خدمات رساني تاکسيرانان به شهروندان و مسافرين در پايانه ها و فرودگاه برگزار مي شود.
وي ضمن تاکيد بر لزوم آموزش تاکسيرانان تازه کار، بر نحوه اجرايِ اين دوره هاي آموزشي اشاره کرد و افزود: اين دوره هاي آموزشي به مدت 10 ساعت با عناوين و دروس آموزشي" آشنايي با فرهنگ بومي، اخلاق حرفه اي، اصول آداب و تشريفات، آئين نامه هاي رفتاري و انضباطي تاکسيرانان، شهرشناسي، آئين نامه جديد راهنمايي و رانندگي، اطفاء حريق، امداد و نجات، آشنايي با مباني حمل و نقل شهري، آشنايي با قوانين و حقوق شهروندي" مشتري‌مداري، برگزار مي گردد.
مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه تاکيدکرد: آموزش تاکسيرانان ويژه پايانه هاي مسافربري درون شهري و تاکسيهاي ويژه فرودگاه و همچنين متوليان سرويس مدارس که در طول سال برگزار گرديده يکي از سياست هاي سازمان آموزش تاکسيرانان در حوزه هاي مختلف است.
سليماني افزود: در اين دوره هاي آموزشي، افراد تازه وارد پيش از ورود به جمع رانندگان تاکسي شهر تحت آموزش قرار مي گيرند و در پايان براي تاکسيراناني که در اين دوره شرکت کرده اند گواهينامه پايان دوره صادر مي شود.  
تاریخ ثبت : 28/3/1396    ساعت ثبت : 11:22