سازمان تاکسيراني کرمانشاه:
سواستفاده برخي کانديداها از برند تاکسيراني کرمانشاه

 

مديرعامل تاکسيراني کرمانشاه:
سواستفاده برخي کانديداها از برند تاکسيراني را به هيات نظارت انتخابات شوراها گزارش مي دهيم.
برابر قانون هيچ کانديدايي حق استفاده تبليغاتي از برند تاکسيراني را ندارد.
مهندس سجاد سليماني ، مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه در اين باره اظهارکرد: اخيرا در فضاي مجازي مشاهده شده که برخي از کانديداهاي پنجمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر کرمانشاه خود را نماينده تاکسيرانان کرمانشاهي معرفي کرده و چنين وانمود مي کنند که مدافع حقوق آنها هستند.
وي ادامه داد: اين کانديداها از برند، آرم و علايم سازمان تاکسيراني کرمانشاه در جهت فريب تبليغاتي مردم شهر کرمانشاه استفاده کرده و در فضاي مجازي و بعضا جلسات خانگي چنين وانمود مي کنند که نماينده اصلي سازمان تاکسيراني کرمانشاه هستند.
مهندس سليماني تاکيد کرد: بنده به عنوان مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه رسما اعلام مي کنم که اين سازمان و جمعيت تاکسيرانان کرمانشاه هيچگونه کانديدايي نداشته و ندارد و از آنجايي که حق انتخاب براي هر شهروندي آزاد است، تاکسيرانان کرمانشاهي نيز آزاد و مختارند که به هر کانديدي که تشخيص مي دهند، اصلح است، راي دهند.
وي خاطرنشان کرد: بنده به عنوان مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه برابر با مر قانون موظفم که چنين موارد تخلفي را به مسوولين مربوطه و هيات نظارت بر انتخابات شوراها در استان کرمانشاه گزارش کنم که برابر با مقررات موجود با آنها برخورد شود.  
تاریخ ثبت : 14/2/1396    ساعت ثبت : 7:42