راه اندازي آرشيو الکترونيکي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه

 

مديرعامل سازمان مديريت ونظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه، از راه‌اندازي آرشيو الکترونيکي پرونده‌ها در اين سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني با بيان اينکه در زمينه ساماندهي، اسكن و تبديل بايگاني هاي دستي و كاغذي به بايگاني الكترونيكي سازمان از ابتداي سالجاري اقدامات لازم را انجام داديم، اظهار داشت: با اجراي آرشيو الکترونيکي اسناد، دسترسي به پرونده هاي تاکسيرانان و امور مربوطه با سهولت و سرعت بيشتري انجام مي شود و امنيت و حفاظت بيشتري از اطلاعات موردنياز در پرونده کاري تاکسيرانان صورت ميگيرد.
مديرعامل سازمان تاکسيراني کرمانشاه، از جمله مزاياي مديريت آرشيو الکترونيکي اسناد به پشتيباني و مستندسازي تصميم سازيهاي مديريتي، ايجاد تطابق و بهره وري در مديريت و امور جاري سازمان، مديريت اسناد منابع انساني، مديريت اسناد حقوقي و اعمال انواع گروه بندي پروندها و اسناد اشاره کرد و افزود: بديهي است که سازمانها جهت ادامه فعاليتها، تبادل با محيط و تامين قابليت پاسخگويي ناگزير به ايجاد، نگهداشت و استفاده از مدارك معتبر، قابل اطمينان و همچنين حفظ امنيت آنها در هر مدت زماني كه لازم است، هستند و در سازمان تاکسيراني نيز با حدود 9400 تاکسي اين ضرورت بسيار احساس مي شد.
سليماني تأکيد کرد: بكارگيري يك سيستم كه كليه فعاليتهاي مربوط به اسناد و مدارك را پوشش داده و بتواند نقطه قابل اتكائي در تامين نيازهاي اطلاعاتي بخشهاي مختلف سازمان باشد ضروري به نظر مي رسد.  
تاریخ ثبت : 18/4/1396    ساعت ثبت : 13:5