نوسازي تاكسي هاي فرسوده تا مدل 1386آغاز شد

 

مديرعامل سازمان مديريت ونظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه، گفت: پيرو مصوبه وزيران و اقدامات انجام شده در خصوص طرح نوسازي 90.000 دستگاه تاکسي فرسوده درسراسر کشور، از بهمن ماه 1394 امکان ثبت نام براي تاکسي هاي فرسوده تا مدل سال1385فراهم شده است.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه، سجاد سليماني اظهارداشت: از 135.399 دستگاه تاکسي فرسوده در کشور تاکنون 51.247 دستگاه آن نوسازي و حدود 30 هزار دستگاه ديگر نيز نام نويسي و در حال طي فرايند اجراي طرح جهت نوسازي تاکسي فرسوده خود هستند.
وي با بيان اينکه با اضافه شدن تاکسي هاي با سال ساخت 1386 به جرگه ناوگان فرسوده، 52.262 دستگاه ديگر از تاکسي هاي موجود کشور نيز در طرح نوسازي وارد خواهند شد افزود: به اين منظور مصوبه اي در کارگروه هماهنگي و نظارت بر اجراي آلودگي هواي کلانشهرها براي فاز دوم اين طرح به تصويب رسيد و مقرر گرديد مجري طرح نوسازي تاکسي هاي فرسوده مقدمات نوسازي 90 هزار دستگاه تاکسي ديگر را جهت اجرا تا پايان سال فراهم آورد.
مديرعامل سازمان مديريت ونظارت بر تاکسيراني شهر کرمانشاه اظهارداشت: ثبت نام براي نوسازي تاکسي هاي فرسوده مدل سال 1386 از تاريخ 19 تيرماه آغاز خواهد شد و متقاضيان مي توانند با مراجعه به دفاتر پيشخوان خدمات دولت نسبت به نام نويسي و انجام فرايند مربوطه اقدام نمايند.
سليماني گفت: اميد است با پيگيري هاي اتحاديه تاکسيراني هاي شهري کشور و همکاري تاکسيرانان گرامي تا پايان سال جاري کليه خودرو هاي فرسوه در اين ناوگان جمع آوري و ديگر شاهد تاکسي هاي فرسوده در سطح کشور نباشيم.  
تاریخ ثبت : 20/4/1396    ساعت ثبت : 8:33