خواسته هاي اوليه تاکسيرانان از شهروندان در سفرهاي درون شهري

 

رفتارهاي صحيح در تاکسي
?- نظافت داخل و بيرون تاکسي را رعايت کنيم.
?- با رعايت نظافت شخصي خود (چه راننده باشيم و چه مسافر) و استفاده از لباس مناسب و تميز، احترام خود و ديگران را حفظ کنيم.
?- استفاده از تلفن همراه در تاکسي سبب آزار ديگراني است که در کنار ما نشسته‌اند. در مواقع ضروري با صداي بسيار آرام و به مدت خيلي کوتاه با تلفن صحبت کنيم.
4- رعايت اخلاق و رفتار مناسب در تاکسي، محترمانه خطاب کردن راننده، آهسته صحبت کردن و فرياد‌نزدن، آرام‌بستن در خودرو، رعايت حريم ديگران و کنجکاوي نکردن در وسايل شخصي آنان (مثلاً نگاه‌نکردن به صفحه گوشي تلفن يا روزنامه مسافر کناري) نشانه شخصيت و احترام ما به خود و ديگران است.
 
تاریخ ثبت : 2/6/1396    ساعت ثبت : 8:27