نوزدهمين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني برگزار شد

 

نوزدهمين جلسه کميته انضباطي سازمان تاکسيراني شهر کرمانشاه در سالجاري، به منظور رسيدگي به تخلفات و شکايات مطرح شده شهروندان با حضور اعضا تشکيل شد.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و نظارت برتاکسيراني شهر کرمانشاه، در اين جلسه به 17 مورد جعل مرخصي رسيدگي و ضمن اخذ تعهد ثبتي مقرر شد در صورت تکرارتخلف، کارت شهري رانندگاني که به چنين تخلفي مرتکب شده اند، به مدت سه ماه تعليق شود.
بر اساس اين گزارش از ديگر موارد و شکايات مطرح شده در نوزدهمين جلسه کميته انضباطي تاکسيراني کرمانشاه، 4 مورد اخذ اضافه بها بود که پرونده آنان به تعزيرات حکومتي معرفي و ارجاع داده شد تا وفق مقررات درمورد آنان اعمال قانون شود.
به گزارش روابط عمومي تاکسيراني کرمانشاه، 3 شکايت درمورد عدم‌رعايت شئونات اسلامي از پرونده هاي ديگري بود که مورد رسيدگي قرار گرفت و رانندگان متخلف ضمن تعهد محضري درصورت تکرار تخلف به کميته انضباطي معرفي خواهند شد که در آنصورت مشمول جرائم سنگيني مانند ابطال پروانه فعاليت خواهند شد.  
تاریخ ثبت : 2/7/1396    ساعت ثبت : 11:1