برگزاري سومين دوره آموزش حقوق شهروندي براي رانندگان زن آژانس ها و سرويس مدارس

 

بانوان فعال در آژانس هاي تاکسي تلفني و سرويس مدارس تحت پوشش سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه در سومين دوره آموزش حقوق شهروندي شرکت کردند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، دوره هاي آموزشي حقوق شهروندي با محوريت قانون مداري و اخلاق مداري با همکاري و هماهنگي دادستان کل دادگستري کرمانشاه و معاونت پيشگيري از وقوع جرم دادگستري برگزار شد.
براساس اين گزارش، در ابتدا پيام و توصيه دادستان کل استان کرمانشاه درمورد اهميت جايگاه تاکسيرانان به ويژه بانوان تاکسيران قرائت شد.
در ادامه مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمانشاه به ايراد سخت پرداخت و با بيان اينکه بخش عظيمي از حمل و نقل عمومي شهر بر دوش تاکسيرانان است، گفت: قطعاً تاکسيرانان در فرهنگسازي و اثرگذاري بر مردم نقشي بيبديل دارند.
حيدري تأکيد کرد: حساسيت کار بانوان تاکسيران در جابجايي سرويس مدارس دخترانه بر هيچ کس پوشيده نيست.
وي با اشاره به اينکه سرويس مدرسه خانه دوم دانش آموزان است، بر تأثير حضور بانوان به عنوان راننده سرويس مدارس دخترانه در ايجاد فضاي دوستانه و صميمي در بين دانش آموزان و تاثير گذاري مثبت بر رفتار آنان تأکيد کرد و گفت: عملکرد آنان در کنترل رفتارهاي مناسب، کمتر از معلمين نخواهد بود.
مدير پيشگيري از وقوع جرم دادگستري کل استان کرمانشاه خطاب به بانوان شرکت کننده در اين دوره هاي آموزشي تصريح کرد: بايد کمک کنيد با برخورداري از مهارت هاي کلامي در راستاي راهنمايي و ارشاد دانش آموزان به روابط اجتماعي درست و منطقي و سالم، احساس مسئوليت اجتماعي در آنها افزايش داده شود.
وي با يادآوري اهميت و جايگاه شغل بانوان راننده، افزود: بانوان راننده بايد به الگوي مناسبي براي ديگر همشهريان و تاکسيرانان شوند
حيدري به انجام 50 درصد سفرهاي درون شهري کرمانشاه از طريق تاکسي اشاره کرد و افزود: تاکسيرانان به عنوان يکي از بزرگترين نمادهاي حوزه حمل و نقل در شهر کرمانشاه حضور فعال دارند و نقش بسيار مهمي در حمل و نقل درون شهري دارند.  
تاریخ ثبت : 28/10/1396    ساعت ثبت : 9:22