پيام تبريک مديرعامل سازمان تاکسيراني شهرداري کرمانشاه به مناسبت روز حمل و نقل

 

اهميت صنعت حمل و نقل بعنوان نيروي محرکه توسعه که کارآمدي و توانمندي آن زمينه ساز توسعه همه جانبه کشورها مي باشد، برکسي پوشيده نيست. ليکن براي رسيدن به جايگاه واقعي و تاثير گذار اين صنعت در توسعه روزافزون، نبايد از نقش رانندگان که سرمايه هاي ارزشمند ما در مديريت اين صنعت هستند غافل ماند.
بدينوسيله ضمن تبريک روز حمل و نقل به همکاران محترم در اين عرصه، از خداوند بزرگ تندرستي و موفقيت روزافزون را براي خانواده بزرگ صنعت حمل و نقل بالاخص حوزه تاکسيراني آرزومندم.
سجاد سليماني
مديرعامل سازمان مديريت و نظارت بر تاکسيراني شهرداري کرمانشاه  
تاریخ ثبت : 26/9/1396    ساعت ثبت : 8:55