تاکسيران امانتدار 700 ميليون ريال گمشده را به صاحبش بازگرداند

 

در اقدامي پسنديده محمد امين سپهري راننده تاکسي کد 96 دو فقره چک به مبلغ 700 ميليون ريال را که در خودرو خود پيدا کرده بود به صاحبش باز گرداند.
به گزارش روابط عمومي سازمان تاکسيراني کرمانشاه، اين راننده با وجدان که 30 سال دارد، کيف پول جا مانده در خودرواش را پس از پيدا کردن پول، آن را به سازمان تاکسيراني تحويل داد تا به دست صاحب اصلي اش برسد.
بر اساس اين گزارش، پس از پيگيري و يافتن و تماس با شماره تلفني که درون کيف قرار داشت بدون هيچ کم و کاستي کيف را تحويل صاحبش گرديد.
شايان ذکر است ، در کيف پول پيدا شده مقدار هفتصد ميليون ريال چک و مقداري وجه نقد وجود داشته است  
تاریخ ثبت : 7/12/1396    ساعت ثبت : 7:56