ده ويژگي رانندگان با شخصيت

 

شخصيت هر فرد در تمامي ابعاد زندگي نمود پيدا ميکند، افراد با شخصيت نه تنها در محيط خانه و محلکار داراي شرافت و بزرگي هستند، بلکه در پشت فرمان هم متمايز هستند.
1.- راهنما ميزنند
آن قدر اين کار را تکرار کردهاند، که ديگر تبديل به عادت شده. آنها علاوه بر تغيير مسير، براي تغيير لاين هم از راهنما استفاده ميکنند و هيچوقت فورا تغيير مسير نميدهند.
2. بوق نميزنند
از بوق براي حال و احوال پرسي و ابراز عصبانيت استفاده نميکنند، از اين وسيله فقط در شرايط اضطراري، جهت آگاه سازي رانندگان و عابرين بهره ميبرند. (تنها دليلي که بوق ساخته شد).
3. وسايل ضروري دارند
وسايل ايمني و ضروري را هميشه در خودرويشان همراه دارند. از جک و لاستيک زاپاس و کپسول آتشنشاني گرفته تا مواد خوراکي.
4. فاصله ميگيرند
با اينکه دست فرمان خوبي دارند، ولي با احتياط رانندگي ميکنند. آنها فاصلهي مجاز با خودروي جلويي را رعايت ميکنند و برايشان اهميتي ندارد که بقيه در مورد دست فرمانش چه فکري ميکنند.
5. حق تقدم را رعايت ميکنند
کامل ميايستند تا عابرين پياده عبور کنند. وقتي چراغ قرمز ميشود با فاصله از خطکشي عابرپياده توقف ميکنند. آنها براي ساير رانندگان احترام قائل ميشوند.
6. غيرمجاز نميرانند ميدانند رعايت سرعت مجاز باعث آسايش خودشان ميشود. با خيال راحت و بيدغدغه ميرانند و از لايي کشيدن در خيابانها متنفرند.
7. نور بالا نميزنند
عادت استفاده از نور بالا را کشتهاند. از نوربالا فقط براي آگاهسازي و در جادههاي تاريک (با رعايت فاصله طولي خودروي مقابل) استفاده ميکنند. از پرژکتورهاي عقب و جلو فقط در شرايط مه گرفتگي بهره ميبرند.
8. عاشق تميزي هستند
همانطور که به سر و وضع خودشان ميرساند، به خودرويشان هم اهميت ميدهند. قسمتهاي فني را به صورت دورهاي، بررسي و سرويس ميکنند و ماشينشان هميشه برق ميزند! هيچ زبالهاي به فضاي شهر و جاده پرتاب نميکنند، چون محيطزيست را دوست دارند.
9. منظم هستند
از قبل براي مسيرشان برنامهريزي ميکنند و اگر در ترافيک قرار بگيرند دستپاچه نميشوند. با باک خالي نميرانند و هيچ زماني با دبهي خالي در کنار جاده نميمانند!
10. مسئوليت پذير هستند
اگر جريمه شوند، خطاي خودشان را ميپذيرند و با پليس وارد چاني زني نميشوند. آنها متعهد هستند تا رفتارهاي نادرست خود را شناسايي کنند و هرگز انجام ندهند.  
تاریخ ثبت : 27/10/1396    ساعت ثبت : 10:9