فراخوان نصب کتابخانه سيار دوستدار کتاب

 

به اطلاع آن دسته از رانندگان تاکس? که قصد دارند در راستــا? نشر و گـــسترش فرهنگ کتاب و کتابخـوان? فعال?ت داشته باشند مشخصات خود را به سامانه پ?امک? 30001815 و ?ا به آدرس فضا? مجــــــاز? ســــازمان مـــد?ر?ت حمــل و نقل مســـافر کرمانشاه taxikermanshah@ ارسال نما?ند  
تاریخ ثبت : 6/9/1400    ساعت ثبت : 10:58