اعضاي هيأت مديره شرکت تعاوني تاکسيراني با رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداري کرمانشاه در راستاي ارائه خدمات مطلوب به رانندگان تاکسي ديدار کردند.

 

اعضاي هيأت مديره شرکت تعاوني تاکسيراني با رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر شهرداري کرمانشاه در راستاي ارائه خدمات مطلوب به رانندگان تاکسي ديدار کردند. به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت حمل نقل مسافر کرمانشاه ،محمد مهدي احمدي رئيس سازمان در اين ديدار که در روز چهارشنبه 21 ارديبهشت ماه برگزار شد با تقدير از زحمات و تلاش هاي مجموعه شرکت تعاوني تاکسيراني بيان داشت: تعاوني تاکسيراني جزئي از بدنه اين سازمان بوده و به عنوان يکي از بازوهاي پشتيبان تلاش نمايد تا در کنار اين سازمان حامي وضعيت معيشتي و بهبود رفاه رانندگان تاکسي باشد. رئيس سازمان مديريت حمل و نقل مسافر کرمانشاه ضمن قول مساعد جهت پيگيري و حمايت نسبت به رفع مشکلات و معضلات شرکت تعاوني به موضوع پيگيري مطالبات به حق رانندگان خدوم و زحمتکش تاکسي اشاره نمود و اين موضوع را از مهمترين مسائل و دستور کار هاي سازمان دانست. اين مقام مسئول در پايان بر ايجاد رابطه بهتر و قويتر از گذشته بين سازمان وشرکت تعاوني تأکيد نمود.  
تاریخ ثبت : 21/2/1401    ساعت ثبت : 12:41